Kế toán kho (KV Đông Nam Bộ & Miền Tây)

  • Dinco SaiGon
  • Feb 12, 2019
Full time Accounting

Mô tả công việc

  • Lập chứng từ nhập - xuất - tồn
  • Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn theo yêu cầu của cấp trên
  • Kiểm soát nhập xuất tồn kho
  • Thường xuyên kiểm tra hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa. Đối chiếu số liệu nhập xuất với phòng kế toán vật tư.
  • Quản lý kho vật tư, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thừa trong quá trình thi công theo đúng nguyên tắc kế toán, chịu trách nhiệm hướng dẫn. Định kỳ, thường xuyên đối chiếu, kiểm kho để phát hiện, điều chỉnh kịp thời các sai lệch. Đề xuất bán thanh lý những vật tư, hàng hoá thừa không cần thiết nhằm thu hồi vốn.
  • Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập kho đảm bảo số lượng, chất lượng vật tư. Nếu có bất kỳ gì sai khác phải báo về phòng vật tư hoặc người trực tiếp quản lý.
  • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về phòng kế toán
  • Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.